Категорія: 1991 – 2013 Закарпаття в незалежній Україні

Переглядів: 5317

У боротьбі за незалежність України

 Передумови відстоювання державності

Кінець 1980-х – початок 1990-х років став рубіжним чинником у визначенні українців як політичної нації. Хвиля лібералізації суспільно-політичних відносин, демократичні перетворення громадського життя сприяли трансформації національної свідомості, пошуку істини, свободи, людських цінностей, збереженню історичних пам’яток, відродженню культурної спадщини. В умовах монопартійної системи групування громадян за спільними інтересами здійснювалося через створення неформаль­них громадських організацій, товариств і спілок. Продовження

Політичне життя

 Суспільно-політичні події

Суспільно-політичні процеси в Закарпатській області на початковому етапі незалежності України відбувалися в умовах правової невизначеності, пошуку конституційного дизайну України. Скориставшись цим, місцева номенклатура прагнула розширити регіональні права і повноваження, пропонувала різні проекти щодо майбутнього Закарпаття в суверенній Україні – автономії, самоврядної території, вільної економічної зони тощо. Продовження

Історія економічного розвитку

Основні економічні характеристики

Сучасний стан функціонування і прогресу економіки регіону вимагає особливої уваги в світлі визначених Стратегією економічного і соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року цілей та необхідністю структурної перебудови економіки краю у зв’язку з розширенням Європейського Союзу на Схід. Згідно з Стратегією, область виступає як: Продовження

Етнорегіональні процеси й демографія

Етнічні процеси – це комплекс демографічних, соціальних, політичних та культурних змін етнічних спільнот упродовж їхнього існування, що проявляється в об’єднавчих або розмежувальних тенденціях розвитку етнічних спільнот в історичному часі, які можна розглядати як на загальноетнічному, так на регіональному рівнях. Продовження

Соціальний захист населення та соціальні послуги в регіоні

Соціальний захист

У найбільш загальному розумінні соціальний захист являє собою комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту членів суспільства в конкретних економічних умовах. Як сукупність конкретних дій він спрямований на надання допомоги особам у складних життєвих ситуаціях та використання механізмів з їх попередження. Тобто цей інструмент соціальної політики передбачає різний ступінь залучення бенефіціара, включаючи як патерналістські заходи, так і інтерактивні, що потребують безпосередньої взаємодії адресатів та суб’єктів соціального захисту. Продовження

Транскордонне співробітництво

 Транскордонне співробітництво означає будь-які спільні дії, спрямовані на поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами або ор­ганами влади, які перебувають під юрисдикцією двох і більше національних договірних сторін. Ця співпраця здійснюється в межах компетенції територіальних громад або органів влади, які визначаються національним законодавством, шляхом укладання відповідних угод або домовле­ностей, які спрямовані на вирішення спільних проблем.  Продовження

Туристична галузь

Розвиток туристичної галузі

Туризм – багатостороннє явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні, екологічні аспекти, має невичерпний потенціал для постійного прогресу, що поєднується з багатьма галузями економіки, що зумовлює його провідне місце в соціально-економічному житті суспільства. Туризм є одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності, а основними цілями державного регулювання у центральноєвропейських державах, в галузі туризму є: Продовження